Urbicum sp. z o.o. realizuje projekt Projekt “Innowacyjny sterownik drukarki 3D” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie Bony na innowacje dla MŚP, nr umowy POIR.02.03.02-12-0026/15.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Urbicum Sp. z o.o. poprzez wdrożenie dwóch innowacji
produktowych, dzięki opracowaniu przez jednostkę naukową (IFJ PAN) projektu, prototypu oraz dokumentacji produkcyjnej
umożliwiającej wdrożenie innowacyjnego sterownika drukarki 3D.
Realizacja projektu pozwoli na wprowadzenie do oferty wnioskodawcy:
1. Sterownika drukarki 3D.
2. Istotnie ulepszonych drukarek 3D, wykorzystujących opracowany sterownik.

Okres realizacji projektu: 2017-01-01 – 2018-02-27
Całkowita kwota projektu: 227 500,00, wkładu UE: 147 967,49.